Vrhovni sud: Predložene ustavne promene umanjuju nezavisnost sudova

Vrhovni sud: Predložene ustavne promene umanjuju nezavisnost sudova

Vrhovni kasacioni sud saopštio je juče da se amandmanima na Ustav, koje je predložilo Ministarstvo pravde, značajno umanjuje nezavisnost sudova i sudija na štetu građana čime se dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti.

Piše: Bojana Pavlović

Sudije najvišeg suda u zemlji navele su da su novim amandmanima pitanja u vezi sa položajem sudija i predsednika sudova, njihovim izbor i razrešenjem poverena Visokom savetu sudstva, ali da izbor članova ovog tela dovodi u sumnju njegovu samostalnost i nezavisnost.

„Izborom polovine članova Visokog saveta sudstva među kojima se bira predsednik, Narodnoj skupštini bi bilo omogućeno da preko svojih izabranih predstavnika u ovom organu presudno utiče na donošenje svih njegovih odluka čime bi uticaj zakonodavne vlasti na sudsku bio veći nego što je sada“.

Oni dalje navode da na slabljenje nezavisnosti sudija ukazuje i to da je u amandmanima izostavljeno da je zabranjen svaki uticaj na sudiju u obavljanju njegove funkcije, a dodato da ministar može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova što Vrhovni sud osenjuje kao grubo mešanje izvršne vlasti u sudsku.

Nova ustavna rešenja predviđaju da za sudiju može biti izabrana samo osoba koja je završila obuku u „instituciji za obuku u pravosuđu osnovanoj  zakonom“, dakle Pravosudnoj akademiji.

Ovo onemogućava da za sudiju budu izabrani sudijski pomoćnici kao i pravnici koji su znanje i iskustvo stekli na drugim radnim mestima što predstavlja diskriminaciju u pristupu sudijskom pozivu, piše u saopštenju.

Vrhovni kasacioni sud zaključuje da su predložena rešenja ustavnih amandmana neprihvatljiva i da je potrebno izraditi novi radni tekst uz uvažavanje prigovora i predloga iznetih tokom javne rasprave.

Krajem prošlog meseca Ministarstvo pravde izradilo je nacrt izmena Ustava koje se odnose na pravosuđe u okviru pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ono na čemu je EU insistirala jeste poboljšanje položaja pravosudnih institucija, odnosno jačanje nezavisnosti i samostalnosti sudija i tužilaca.

Predloženi amandmani, međutim, naišli su i na oštru kritiku strukovnih udruženja koja su ocenila da njima nisu rešeni problemi uticaja izvršne na zakonodavnu vlast.

Pročitajte koje još ustavne izmene predlaže ministarstvo

Comments are closed.