Evropska komisija o napretku Srbije: Korupcija i dalje ozbiljan problem

Evropska komisija o napretku Srbije: Korupcija i dalje ozbiljan problem

Evropska komisija u izveštaju o napretku Zapadnog Balkana ocenila je da je Srbija postigla izvestan napredak u borbi protiv korupcije, ali da istražni i pravosudni organi i dalje moraju da dokažu da su u stanju da na nepristrasan način pokreću postupke u slučajevima visoke korupcije.

Piše: Bojana Pavlović

U sažetku izveštaja Evropska komisija ocenila je da je Srbija postigla izvestan napredak u borbi protiv korupcije, ali da ona i dalje predstavlja ozbiljan problem i preovladava u mnogim oblastima.

Napredak je po stavu Komisije postignut usvajanjem izmena nekoliko zakona koji uređuju ovu oblast – pre svega Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na ekonomski kriminal, zatim zakona o organizaciji državnih organa u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, kao i zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom.

Upozoravaju, međutim, da postoji ozbiljno kašnjenje u usvajanju novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Istražni i pravosudni organi, navodi se u saopštenju komisije, i dalje moraju da dokažu da su u stanju da na nepristrasan način istražuju, gone i sude u slučajevima visoke korupcije.

U borbi protiv organizovanog kriminala postignut je napredak u upravljanju kadrovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji, a poboljšan je i operativni kapacitet u tužilaštvima za organizovani i visokotehnološki kriminal.

Iako je usvojen novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Srbija tek treba da uspostavi evidenciju finansijskih istraga, kao i istraga, postupaka i pravosnažnih presuda u slučajevima pranja novca. Broj presuda za organizovani kriminal ostao je nizak.

Evropska komisija ocenila je da je Srbija napredovala i u oblasti pravosuđa, ali da je opseg političkog uticaja na sudstvo i dalje je zabrinjavajuć.

U izveštaju se navodi da je smanjen broj zaostalih predmeta, kao i da su usvojena unapređena pravila za procenu profesionalnog rada sudija i tužilaca.

Komisija navodi da je u januaru objavljen i nacrt amandmana na Ustav u domenu pravosuđa, kao i da je predložen za javnu raspravu pre nego što je poslat Venecijanskoj komisiji.

U Srbiji postoji pravni i institucionalni okvir za poštovanje osnovnih ljudskih prava, navodi se u izveštaju, ali nije postignut napredak u pogledu slobode izražavanja što je pitanje koje izaziva sve veću zabrinutost.

U Izveštaju koji je prvi put sačinjen za razdoblje od godinu i po dana zaključuje se da je nužno da vlasti u Beogradu ojačaju nezavisnost i sveukupnu efikasnost pravosudnog sistema i ostvare održiv napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Comments are closed.