Izveštaj EK o Srbiji: Korupcija i dalje veliki problem

Izveštaj EK o Srbiji: Korupcija i dalje veliki problem

Foto: Evropska komisija/tviter

U novom izveštaju o napretku Srbije Evropska komisija navodi da izostaju konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i da je korupcija i dalje prisutna u svakoj sferi društva.

Piše: Jelena Radivojević

U izveštaju Evropske komsije navedeno je da je na polju borbe protiv organizovanog kriminala primećen mali napredak, ali da nema vidljivih rezultata. Istaknuto je da prošlogodišnje preporuke nisu usvojene te da iste ostaju i dalje – neophodne su nove optužnice i presude u slučajevima organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na pranje novca.

Potrebno je da se obezbedi nezavisnost policije od Ministarstva unutrašnjih poslova posebno tokom predistražnih postupaka, ali i jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole u policiji, piše u izveštaju.

Evropska komisija podseća da Srbiji nedostaju rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući finansijske istrage, praćenje toka novca i oduzimanje imovine stečene kriminalom. Broj presuda za organizovani kriminal je veoma nizak, piše u izveštaju.

Komisija se osvrnula i na rad novoosnovanih posebnih odeljenja pri tužilaštvima i sudovima koja su formirana u martu 2018. godine i trebalo bi da na efikasniji način rešavaju probleme korupcije i kriminala.

U izveštaju je navedeno da nije prošlo dovoljno vremena kako bi mogla da se radi procena rada ovih odeljenja, ali da ona još nisu dostigla potreban nivo. Finansijske istrage se pokreću proaktivnije, navodi Evropska komisija, ali tek treba da se vidi da li će rad ovih odeljenja uticati na povećanje broja osuđujućih presuda.

U borbi protiv korupcije, Srbija je napravila male pomake, ali bez konkretnih rezultata i rešenih slučajeva visoke korupcije, piše u izveštaju.

Korupcija je i dalje sveprisutna i u mnogim sferama ostaje značajan problem, piše u izveštaju. Kao posebno osetljive oblasti izdvojene su javne nabavke, infrastrukturni projekti, zdravstvo, obrazovanje, građevinsko i prostorno planiranje, kao i javna preduzeća.

Komisija navodi i da je neophodna jaka politička volja da bi se efikasno rešilo pitanje korupcije, ali da mora da postoji i snažan odgovor tužilaštva i sudstva.

U izveštaju se navodi i da je nakon višegodišnjeg zakašnjenje, ovog meseca usvojen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali ostaje da se vidi da li će on doprineti boljoj prevenciji korupcije.

Potrebno je primeniti novi zakon o korupciji i uskladiti ga sa evropskom praksom, međunarodnim sporazumima i preporukama tela Saveta Evrope Grupa zemalja protiv korupcije (GRECO), kako bi se ojačala Agencije kao ključna institucija u efikasnijoj borbi protiv korupcije, navodi Evropska komisija.

U izveštaju je navedeno i da je potrebno izvršiti procenu dosadašnjeg uticaja na korupciju kako bi moglo da se radi na novoj strategiji za borbu protiv korupcije.

1 Comment

  1. peeica kaže:

    Kod nas ne postoji korupcija samo poklon i to do samo tričavih 500 e